About the management

Supervisory Board of NEFTEPROMBANK

Сhairman of the Supervisory Board Svetlana V. Kekuh

Deputy chairman of the Supervisory Board Sergey O. Melnikov

Members of the Supervisory Board Vladimir E. Isaev
Boris M. Liuboshist
Dmitry М. Yanovskiy

Collegial executive body of NEFTEPROMBANK is the Board

Acting Chairman of the BoardVladimir E. Isaev

Members of the BoardEvgeniy V. Gazetdinov

Chief Accountant, Deputy Chief Accountant

Chief AccountantIrina V. Stenina

Deputy Chief Accountant - head of accounting and reporting DepartmentOlga V. Leonova